fight/ for your way.

Tôi bây giờ

chẳng có gì trong tay

tương lai vô định

.

Continue reading “fight/ for your way.”

Advertisements